Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor PARTICULIERE KLANTEN

Koekela BV, gevestigd te Rotterdam.

Definities: Koekela BV: Amerikaanse patisserie
Klant: elke natuurlijk of rechtspersoon die met Koekela BV een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
Particuliere klant: een klant niet als bedrijf of overheid georganiseerd is.
Horecaklant: een klant die als bedrijf of overheid georganiseerd is.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Koekela BV aan particuliere klanten.

Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zijn tevens op te vragen op de internetpagina van Koekela BV (www.koekela.nl). Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Koekela BV houdt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden algemene of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door Koekela BV erkend.

1.4 Koekela BV garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Bestellen

2.1 Particuliere klanten kunnen hun bestelling (voor de eerstvolgende dag) van maandag tot en met zaterdag tot 16:00 uur doorgeven. Bestelt u na deze tijd, dan kan Koekela BV niet garanderen dat uw bestelling binnen 24 uur geleverd wordt.

2.2 De bestelling kan telefonisch of via de website aan de winkel worden doorgegeven. NB: onze appeltaarten worden dagelijks vers gebakken.

Als u niet tijdig bestelt, dan kan uw bestelling niet tijdig in productie worden genomen en kan Koekela BV zodoende uw levering niet garanderen.

2.3 Bestellingen gedaan via de website worden altijd bevestigd via e-mail. Controleer daarom altijd goed uw gegevens.

2.4 Koekela BV acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.

2.5 Koekela BV acht zich niet verantwoordelijk voor eventueel foutief aangeleverde adressen.

3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 Het bezorgbedrag van de particuliere klant moet minimaal €50,- bedragen. Bedragen onder dit minimum zullen niet worden behandeld.

Bovenop het bezorgbedrag komen nog €9,95 bezorgkosten.

3.3 In het kader van de regels van aankoop op afstand zal Koekela BV bestellingen tenminste binnen zeven dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk blijkt, in geval het bestelde niet op voorraad, niet meer leverbaar is of er om andere redenen vertragingen ontstaan, dan ontvangt de klant hiervan binnen een dag na plaatsing van de bestelling bericht.

In dat geval heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en/of ingebrekestelling te annuleren.

3.4 Met een voorkeur voor een levertijd probeert Koekela BV zoveel mogelijk rekening te houden.

3.5 Bent u niet aanwezig op het door aangegeven adres en/of aangegeven tijdstip, dan is onze chauffeur genoodzaakt zijn rit te vervolgen.

U kunt uw bestelling dan komen ophalen in de winkel. De bezorgkosten zullen op dat moment alsnog worden doorberekend.

3.6 Wij leveren niet op zaterdagen en zon- en feestdagen, tenzij anders is overeengekomen.

3.7 In het geval van calamiteiten en/of natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de bestelling niet af te leveren.

3.8 Na het moment van levering gaat het risico, ten aanzien van de door (of namens) Koekela BV verkochte en/of aan de klant te leveren producten. over op de klant.

4. Betaling

4.1 Bestellingen die via de website zijn gedaan, kunnen uitsluitend worden betaald middels vooruitbetaling via iDeal, tenzij anders met Koekela BV is overeengekomen.

4.2 Bestellingen die telefonisch door Koekela BV worden aangenomen, kunnen in de winkel worden betaald (PIN of credit card).

4.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen op onze website zijn in EURO’s en inclusief 9% BTW.

5.2 Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de eventuele gevolgen hiervan acht Koekela BV zich niet aansprakelijk.

5.3 Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopprijs van grondstoffen, koersverschillen, overheidsmaatregelen,

in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies e.d., mogen door Koekela BV aan de klant worden doorberekend.

6. Zichttermijn en herroepingsrecht

6.1 De Wet Verkopen op Afstand (art. 7:5 BW) wordt op Koekela BV niet van toepassing verklaard, dit omdat Koekela BV producten levert die snel kunnen bederven en/of verouderen (art. 7:46d jo. art. 7:46b BW). Onze producten kunnen vanwege hun aard niet worden teruggezonden.

7. Gegevensbeheer

7.1 Wanneer u een bestelling plaatst bij Koekela BV dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Koekela BV. Gebonden aan de Wet Persoonsregistraties zal Koekela BV uw gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2 Koekela BV respecteert de privacy van gebruikers van de internetsite en draagt derhalve zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3 Koekela BV kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat de benodigde instructies om van deze lijst verwijderd te worden.

8. Garantie

8.1 Koekela BV garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en houdbaarheid, mits de door Koekela BV geleverde instructies worden nageleefd, te vinden op het etiket.

8.2 Koekela BV is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product, voor iedere individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing ervan.

8.3 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer dat onmiddellijk telefonisch, per mail of fax aan Koekela BV te melden, alvorens tot terugzending van het product over te gaan. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking. Op deze manier kan de directie het product op de juiste manier beoordelen. Ingebruikneming van het product na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Koekela BV gegrond worden verklaard, zal Koekela BV naar eigen inzicht bepalen of de geleverde zaken kosteloos vervangen worden of met de afnemer een schriftelijke regeling over schadevergoeding wordt getroffen. Met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Koekela BV en mits het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (wederom naar inzicht van Koekela BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Koekela BV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijk van Koekela BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Waaronder valt aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade oplopen wegens gederfde winst.

8.5 De mogelijkheid van schadevergoeding komt te vervallen indien, a) de afnemer jegens Koekela BV in gebreke is, b) de geleverde zaken aan abnormale zaken zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig behandeld zijn of c) in strijd met de aanwijzingen van Koekela BV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

9. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld is.

9.2 Bij aanvaarding van een dergelijke vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Koekela BV zich het recht voor deze aanbieding, binnen een termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding, te herroepen of daarvan af te wijken.

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Koekela BV slechts indien en nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9.4 Aanbiedingen van Koekela BV gelden niet automatisch door voor nabestellingen.

9.5 Koekela BV kan niet aan een aanbieding worden gehouden, indien de afnemer had behoren te weten dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een duidelijke vergissing of verschrijving bevatte.

9.6 Andere aanvullingen, wijzingen en/of nadere afspreken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

10. Overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tussen Koekela BV en de horecaklant komt slechts tot stand nadat een bestelling door Koekela BV op haalbaarheid is beoordeeld.

10.2 Koekela BV houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of slechts te accepteren onder de voorwaarde dat de levering pas geschiedt, nadat het verschuldigde bedrag per bank t.n.v. Koekela BV is overgemaakt.

11. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen, zoals daar zijn foto’s, tekeningen etc., gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren en afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van Koekela BV zijn slechts een benadering en kunnen afwijken van de producten die worden geleverd. In geen geval zal dit een aanleiding vormen voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

12. Overmacht

12.1 Koekela BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in internet, alsmede elektriciteit, e-mailverkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Koekela BV, alsmede hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 Koekela BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Koekela BV verplicht enige vorm van schadevergoeding of anderszins een boete te betalen.

12.4 Indien Koekela BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder in ieder geval vallen auteurs-, merk-, octrooi- en handelsnaamrechten en knowhow) en daarbij behorende materialen zoals rapporten, ontwerpen, schetsen, adviezen, tekeningen en documentatie alsmede voorbereidend materiaal, van Koekela BV zullen uitdrukkelijk bij Koekela BV (of haar licentiegevers/leveranciers) blijven berusten.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Koekela BV en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Koekela BV er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.